Zastrzeżenia prawne

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Można przeglądać tę stronę dla własnej rozrywki i informacji. Zabrania 
się dystrybuować, modyfikować, przesyłać, zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody 
Casp System Sp. z o.o.

Casp System Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez tzw. „hot-link”. Ani Casp System Sp. z o.o., ani żaden z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez tzw. „hot-link”.

Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do Casp System Sp. z o.o. przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały do naszej strony Internetowej wyrażacie Państwo zgodę na to, aby Casp System Sp. z o.o. mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację i wysyłkę. Ponadto prosimy nie wysyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa. Zwracamy uwagę, że wszelkie wysłane przez Państwa informacje pomagające Państwa zidentyfikować, traktowane będą zgodnie z oświadczeniem o prywatności 
Casp System Sp. z o.o.

Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, są znakami handlowymi. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest surowo zakazane, chyba że treść niniejszych warunków ogólnych lub strony stanowi inaczej.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Casp System Sp. z o.o. lub właściwym autorom. 
Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany ani wystawiany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Casp System Sp. z o.o. lub innego podmiotu praw autorskich. Zabronione jest, w szczególności, bez zezwolenia Casp System Sp. z o.o., umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi 
lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń na terenie Polski jest Casp System Sp. z o.o.

 

Casp System Dofinansowanie
Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2002 - 2022 © Copyright Caspsystem caspsystem.pl / Polityka prywatności / Zastrzeżenia prawne / Kontakt Realizacja: Beam IT